[sip-comm-cvs] CVS update: /sip-communicator/src/net/java/sip/communicator/plugin/pluginmanager/, /sip-communicator/src/net/java/sip/communicator/plugin/pluginman...

yanas at dev.java.net yanas at dev.java.net
Thu Apr 26 23:38:53 CEST 2007


User: yanas   
Date: 2007-04-26 21:38:53+0000
Added:
   sip-communicator/src/net/java/sip/communicator/plugin/pluginmanager/
   sip-communicator/src/net/java/sip/communicator/plugin/pluginmanager/resources/

Log:
 Directory /cvs/sip-communicator/src/net/java/sip/communicator/plugin/pluginmanager added to the repository

File Changes:

Directory: /sip-communicator/src/net/java/sip/communicator/plugin/pluginmanager/
================================================================================

Directory [added]: 
Directory: /sip-communicator/src/net/java/sip/communicator/plugin/pluginmanager/resources/
==========================================================================================

Directory [added]: ---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: cvs-unsubscribe at sip-communicator.dev.java.net
For additional commands, e-mail: cvs-help at sip-communicator.dev.java.net

More information about the commits mailing list